So be it

So be it แปลว่า  จงเป็นไปตามนั้นเถิด ทำไปเลยถ้าอยากจะทำ ก็แล้วแต่ ก็ตามใจก็แล้วกัน เอาที่สบายใจเลย ช่างมันเถอะ (ไม่ค่อยเห็นด้วย จำใจทำ)

ประโยคตัวอย่าง

If it the only way I can convince you, so be it.
ถ้านี้เป็นเพียงทางเดียวที่ฉันจะทำให้คุณมั่นใจได้ ก็เป็นไปตามนั้นเถอะ

If that's what you want, so be it.
ถ้านี่คือสิ่งที่คุณต้องการ ก็ตามใจนะ

If that is your decision, so be it.
ถ้านั้นเป็นการตัดสินใจของคุณ ก็จงเป็นไปตามนั้นเถิด


Make clear

Make clear แปลว่า อธิบายชัดเจน

ประโยคตัวอย่าง

It is necessary to make this point clear.
มันจำเป็นที่จะต้องอธิบายประเด็นนี้ให้ชัดเจน

I want to make this (point) clear.
ฉันต้องการพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจน

He is very good at making himself clear.
เขาเก่งในการพูดอธิบายความคิดของตนเองได้ชัดเจน

She made perfectly clear what her intentions were.
เธออธิบายอย่างชัดเจนถึงความตั้งใจของตัวเอง

Please make your point clear.
กรุณาอธิบายประเด็นของคุณให้ชัดเจน

Cross out

Cross out แปลว่า ขีดฆ่าออก ขีดฆ่าทิ้ง

ประโยคตัวอย่าง

Please cross out the answers that are wrong.
ได้โปรดขีดฆ่าคำตอบที่ผิดออก

Please cross out the spelling mistakes.
ได้โปรดขีดฆ่าคำที่สะกดผิดด้วย

There are two names that are crossed out.
มีสองชื่อที่ถูกขีดฆ่าออก

You just crossed out his name and put yours.
คุณเพิ่งขีดฆ่าชื่อเขาออกแล้วใสชื่อตนแทน

Do you want me to cross it out?
คุณอยากให้ฉันขีดฆ่ามันออกหรือ?

Lose one's poise

Lose one's poise  แปลว่า คุมสติอารมณ์ไม่อยู่ เสียศูนย์ เสียสมดุล

ประโยคตัวอย่าง

He didn't lose his poise.
เขาคุมสติตัวเองได้อยู่

You mustn't lose your poise when you see him.
เธอจะต้องคุมสติให้ดีเมื่อเจอกับเขา

You made me lose my poise. For that I shall never forgive you.
เธอทำให้ฉันเสียศูนย์ นั่นแหล่ะที่ฉันจะไม่มีวันให้อภัยเธอเลย

A piece of cake

A piece of cake  แปลว่า  ง่ายมาก เรื่องหมูๆ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

ประโยคตัวอย่าง

It's easier than I thought. It's a piece of cake.
มันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้ ง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยล่ะ

Learning to drive is a piece of cake.
เรียนขับรถเป็นเรื่องกล้วยๆ

I've heard the course was a piece of cake.
ฉันได้ยินว่าวิชานั้นมันง่ายเอามากๆ

They think life is a piece of cake.
พวกเขาคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆ

Climbing that mountain is not a piece of cake.
ปีนเขาลูกนั้นไม่ใช่เรื่องหมูๆ เลยนะ

Be out of date

Be out of date  แปลว่า ล้าสมัย เชย โบราณ ไม่ทันยุค

ประโยคตัวอย่าง

He said I was out of date.
เขาบอกว่าฉันเชย

This computer is out of date and requires replacement.
คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ล้าสมัยแล้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่

His look is very out of date.
ท่าทางของเขาเชยมาก

Your opinion seems to be out of date.
ความคิดเห็นของคุณดูเหมือนมันจะตกยุคไปแล้ว

It seems this map's a bit out of date.
ดูเหมือนแผนที่อันนี้มันจะล้าสมัยไปหน่อยนะ


Lose one's way

Lose one's way  แปลว่า หลงทาง จำทางไม่ได้

ประโยคตัวอย่าง

I've lost my way somewhere
ฉันหลงไปที่ใดที่หนึ่ง

The traveler lost his way in the mountains.
นักเดินทางหลงทางในภูเขา

The child lost his way.
เด็กคนนั้นหลงทาง

We wouldn't want our guest losing his way.
เราไม่ต้องการให้แขกของเราหลงทาง

In the forest, it's easy to lose your way.
ในป่าคุณจะหลงทางเอาได้ง่ายๆ


Catch up with

Catch up with  แปลว่า ตามทัน ไล่ทัน จับได้ พบ

ประโยคตัวอย่าง

I'll catch up with you later.
ฉันจะมาเจอนายทีหลัง

He has to study hard to catch up with the others.
เขาจะต้องเรียนให้หนักเพื่อตามคนอื่นได้ทัน

I can't catch up with others in math.
ฉันตามคนอื่นไม่ทันในวิชาคณิตศาสตร์

The police finally caught up with him.
ในที่สุดตำรวจก็ตามจับเขาได้ทัน

He caught up with the runner ahead of him.
เขากวดทันผู้ที่วิ่งนำหน้าได้


Better than nothing

Better than nothing  แปลว่า ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

ประโยคตัวอย่าง

Maybe it's not as good as the first, but it's better than nothing.
บางทีมันอาจไม่ดีเท่าอันแรก แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

Something is better than nothing.
มีบางอย่าง ดีกว่าไม่มีอะไรเลย

It is too little, even though it is better than nothing.
มันน้อยเกินไป กระนั้นก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย

It is imperfect, but it is better than nothing.
มันไม่สมบูรณ์แบบ แต่มันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

It doesn’t quite fit, but it’s better than nothing.
มันไม่เข้ารูปสักเท่าไหร่ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย

A great deal

A great deal  แปลว่า  จำนวนมาก มากมาย

ประโยคตัวอย่าง

We've heard a great deal about you.
พวกเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมากมาย

Your friendship means a great deal to me.
มิตรภาพของเธอมีความหมายสำหรับฉันมาก

I enjoyed the party a great deal.
ฉันสนุกสนานกับงานเลี้ยงเป็นอย่างมาก

That caused him a great deal of pain.
นั่นทำให้เขาเจ็บปวดมากทีเดียว

He has a great deal of enthusiasm for his work.
เขามีความกระตือรือร้นต่องานที่ทำสูงมาก


leave out

leave out  แปลว่า  ออกจาก ผละจาก ทิ้งไว้ ข้าม ละเว้น

ประโยคตัวอย่าง

You should leave out unnecessary details.
คุณควรจะข้ามรายละเอียดที่่ไม่จำเป็นบ้างนะ

Don't leave out any important information.
อย่าข้ามข้อมูลที่สำคัญนะ

Did I leave out anyone?
ผมลืมใครไปหรือเปล่า?

My name has been left out from the list.
ชื่อฉันไม่ปรากฏบนรายชื่อ

I have been left out of the team.
ฉันถูกกันออกจากทีม

Everybody went to the movies, leaving me out.
ทุกคนไปดูหนังกันหมด ทิ้งฉันไว้คนเดียว

be stressed out

be stressed out แปลว่า รู้สึกเครียด เครียด

ประโยคตัวอย่าง

I'm stressed out about the money problem.
ฉันเครียดเกี่ยวกับปัญหาการเงินน่ะ

I was really stressed out before the exam.
ก่อนสอบฉันเคยเครียดมากๆ

You're really stressed out. You need a break.
เธอเครียดเอามากๆ เธอต้องพักแล้วล่ะ

I don't want you to be stressed out at work.
ผมไม่อยากให้คุณเครียดตอนทำงานนะ

He only drinks when he's stressed out.
เขาดื่มก็เฉพาะตอนที่เครียดเท่านั้น

be at the end of one's rope

be at the end of one's rope แปลว่า  เกือบจะทนไม่ไหวแล้ว แทบทนไม่ไหวแล้ว หมดความอดทน หมดหนทาง อัปจน

ประโยคตัวอย่าง

Don't even talk about it. I'm at the end of my rope.
อย่าแม้แต่จะพูดถึงเรื่องนั้นอีก ฉันแทบทนไม่ไหวแล้ว

He's at the end of his rope.
เขาอัปจนปัญญาแล้ว

Rose's mother was at the end of her rope.
แม่ของโรสอดรนทนต่อไปไม่ได้

I am at the end of my rope with this situation.
ฉันหมดหนทางแล้วกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้

I'm at the end of my rope with this project.
ฉันทำโครงการนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว


Hit the spot

Hit the spot แปลว่า ถูกเผง โดนใจ ถูกปาก ใช่เลย

ประโยคตัวอย่าง

The soup really hits the spot.
ซุปนี้ถูกใจจริงๆเลย

The dish is really hits the spot.
อาหารถูกปากฉันจริงๆ

Yeah, that really hit the spot.
ใช่ มันถูกปากจริงๆ

A little salty, but they really hit the spot.
เค็มไปนิดหนึ่ง แต่ก็ถูกปากจริงๆ

It certainly hit the spot.
แน่นอนมันถูกเผงเลย

Be on the verge of

Be on the verge of แปลว่า  กำลังจะ ใกล้จะ จวนจะ

ประโยคตัวอย่าง

I was on the verge of tears when he said goodbye.
ฉันเกือบจะร้องไห้เมื่อตอนที่เขากล่าวลา

The company is on the verge of bankruptcy.
บริษัทจวนจะล้มละลายแล้ว

We're on the verge of great change!
เราใกล้จะถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแล้ว

I thought that I was on the verge of understanding.
ผมคิดว่าผมใกล้จะเข้าใจแล้ว

I am on the verge of turning fifty.
ฉันอายุใกล้ห้าสิบแล้ว

Many species of animals are on the verge of extinction.
สายพันธุ์ของสัตว์จำนวนมากกำลังจะสูญพันธุ์